LOVER

§ 1.
Foreningens navn er Tofte Båtforening. Dens formål er å skaffe medlemmene god og sikker havneplass og vinteropplag, samt forøvrig å lette medlemmenes adgang til å holde båt. Og gjennom dette fremme interessen for båtsport og friluftsliv.

§ 2. Medlemskap
Som medlemmer kan opptas enhver kvinne og mann som styret finner tjenlig for foreningen. Ektefelle av medlem er automatisk medlem og kan representere i styret, men bare en av ektefellene kan sitte i styret av gangen, og bare en av ektefellene kan stemme på foreningens møter. Som medlemmer regnes de som har sin båt liggende i foreningens havn, og som etter søknad er innvilget medlemskap. Foreningen er åpen for alle, men bosatte i Hurum kommune prioriteres.
Revidert 21. mars 2000.

§ 3. Foreningens ledelse
Foreningen ledes av et styre som består av Formann, kasserer, sekretær, havnesjef, havnesjefassistent og fire styremedlemmer. Valg, jfr. § 5.

§ 4. Årsmøte
1. Foreningens høyeste myndighet er årsmøte.
2. Ordinært årsmøte holdes hvert år, så vidt mulig innen utgangen av mars måned. Den sammenkalles med minst åtte dagers varsel og kunngjøres ved plakatoppslag i havnen og andre hensiktsmessige steder.

På årsmøte behandles følgende:
A. Dagsorden for årsmøte.
B. Årsberetning.
C. Regnskap for foregående år.
D. Eventuell styregodtgjørelse.
E. Budsjettforslag for kalenderåret.
F. Fastsettelse av kontingenter og avgifter. Jfr. § 15.
G. Fondsavsetninger.
H. Valg. Jfr. § 5.
I. Innkomne forslag og skriv. Jfr. § 6.
Revidert 21. mars 2000.

3. Årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.
Ekstraordinær generalforsamling 22. april 1990.

4. Adgang til årsmøte har bare de medlemmer som har betalt forfalne kontingenter og avgifter.
Revidert 6. mars 1995

§ 5. Valg
Styret velges på det ordinære årsmøte . Likeså varamenn og to revisorer. De valgte velges for to år ad gangen etter følgende regler:
Det ene året velges: Havnesjef, kasserer, to styremedlemmer og en revisor.
Det annet år velges: Formann, havnesjefassistent, sekretær, to styremedlemmer og en revisor.
Dessuten velges komiteer og utvalg av årsmøte. - Valg til spesielle oppdrag foretas av styret.

§ 6. Forslag til lovendringer og andre forslag
Forandring av lovene kan bare skje på det ordinære årsmøte. Til lovendring kreves 2/3 stemmeflertall. Øvrige beslutninger skjer ved alminnelig flertall. Jfr. § forøvrig 4, pkt. 3. Forslag av større rekkevidde, lovendringer o. l., som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 15. februar. Jfr. § 4, pkt. 2 I. Andre forslag av mindre rekkevidde kan tas opp til behandling på medlemsmøter.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Slikt forlangende må skje skriftlig til styret og må være tilstrekkelig begrunnet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst åtte dagers varsel.

§ 8. Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. Medlemsmøter innkalles med minst åtte dagers varsel, for medlemsmøter umiddelbart etter årsmøte er det ingen spesiell innkallelse.

§ 9. Medlemmenes rettigheter
Medlemmene har rett til:
1. Båtplass etter anvisning av styret eller dem styret bemyndiger til det, forutsatt at betingelsene for tildeling er å tilstede. Jfr. § 2 reglementet. Tildeling av båtplass skjer på grunnlag av vente/tildelingslister som er satt opp etter søknadsbrevenes dato evt. poststempelets eller mottatt dato. Medlemmer prioriteres foran søkere om medlemskap. (Unntatt fra dette er tildeling etter 9B.) Båtplass kan ikke overdras eller utleies til andre. Ledige båtplasser disponeres av foreningen når plassinnehaveren selv ikke har båt. Revidert 6. mars 1995
2. Vinteropplagsplass på opplagsplassen såfremt båtens størrelse ikke er til hinder for det.
3. Hvert medlem har kun rett til en båtplass.
4. Ingen har rett til å legge jolle sammen med båten.
Revidert 25. mars 2011
 
§ 9B. Overdragelse av båtplass
Ektefelle/ registrert samboer kan overta plassen uten å betale innmeldingsgebyr. Barn kan overta båtplassen fra foreldrene mot å betale halvt innmeldingsgebyr.
Revidert 25. mars 2011

§ 10. Registrering
Båten skal være registrert eller forsikret i medlemmets navn.
Revidert 25. mars 2011

§ 11. Medlemmenes plikter
Medlemmene er forpliktet til:
1. Til enhver tid å overholde foreningens lover og reglementer.
2. Å innbetale gjeldende kontingenter og avgifter til fastsatt tid. Jfr. § 15.
3. Å verne om foreningens interesser.
4. Å påklage skriftlig til styret uregelmessigheter av interesse for foreningen og dens medlemmer.
5. Å være ansvarlig for de personer de medtar på foreningens område.
6. Etter båtopptak og fjerne alle fortøyninger, eller binde disse opp slik at de ikke flyter i vannet. Fortøyninger skal heller ikke ligge på brygga etter båtopptak. Dersom dette ikke blir fulgt kan havnesjefen fjerne disse og kaste dem.
7. Å gå nattevakt og møte på dugnad iht. lister. Bytte av vakt er medlemmets eget ansvar. De som går vakt skal være fylt 18 år.

§ 12. Erstatning
1. Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skade på person eller materiell innen foreningens område.
2. Medlemmene er økonomisk ansvarlig for skader som de direkte eller indirekte måtte forårsake på annet medlems båt ellet utstyr. Jfr. § 3 Pkt. 2 Reglement. Om tvistigheter oppstår kan styret anmodes om å oppnevne et utvalg av tre upartiske skjønnsmenn for å få skaden bedømt. Utgiftene belastes den part skjønnet går imot.
3. Medlemmene er ansvarlig for skade som de måtte påføre foreningens eiendom.
Revidert 25. mars 2011
 
§ 13. Styrets myndighet og plikter
1. Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmende med foreningens lover og reglementer, samt beslutninger på årsmøter og medlemsmøter.
2. Styret fremlegger for årsmøte årsberetning, samt regnskap i revidert stand.
3. Styret setter opp budsjettforslag til behandling på årsmøte.
4. Styret er beslutningsdyktig når minst fem styremdlemmer er til stede. Alle styremedlemmer må på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.

§ 14. Inn- og utmelding
Søknad om medlemskap sendes styret på foreningens trykte innmeldingsblankett, som fåes ved henvendelse til en av foreningens tillitsmenn. Jfr. for øvrig § 2.

I tillegg til innmeldingsgebyr betales ved innmeldelsen årskontingent, samt eventuelle avgifter. Jfr. § 15.

Utmelding må skje skriftlig innen 31. mars. I motsatt fall pliktes kontingenten betalt for inneværende år.
Revidert 21. mars 2000.

§ 15. Kontingent og avgifter
1. Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøte.
2. Havneavgift, vinteropplagsavgift, samt eventuelle andre avgifter for ikke-medlemmer fastsettes av styret. Jfr. § 18.
3. Årskontingenten (plassleien) skal være betalt innen 31. mars.                Revidert 21. mars 2000
4. Vinteropplagsavgift for ikke-medlemmer skal betales før opptrekk, dog ikke senere enn 1. november.
5. Hvis ovenfor nevnte kontingenter og avgifter ikke er betalt innen de fastsatte frister kan vedkommende strykes som medlem uten varsel. Krav vil bli sendt medlemmene før forfall, i alminnelighet gjennom bankgiro.         
Revidert 21. mars 2000.
6. Dispensasjon fra de gitte frister kan på søknad senest to uker etter forfall unntaksvis gis ved beslutning i styremøte, hvis for eksempel et medlem på grunn av sykdom eller alvorlige økonomiske vanskeligheter ikke har vært i stand til å overholde nevnte frister.
7. Avgifter for opptrekk, utsetting o.l. innkreves av kasserer eller havnesjef.
Revidert 25. mars 2011
 
§ 16. Klager
Klager må være vel begrunnet og innsendt skriftlig til styret, de må være behørig undertegnet av klageren.

§ 17. Eksklusjon
Medlemmer som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse, eller opptrer på en måte som er til skade for foreningen og dens medlemmer, samt medlemmer som ikke retter seg etter foreningens lover og/eller reglement, kan ekskluderes etter beslutning av styret. Dog skal vedkommende innen dette skjer få en advarsel. Den ekskluderte kan kreve at styret på første årsmøte innhenter dennes godkjennelse av eksklusjonen. Slikt krav må være styret i hende innen 15. februar. Hvis slikt krav ikke fremsettes innen nevnte frist, ansees eksklusjonen for endelig. Krav om årsmøtes godkjennelse har ikke oppsettende virkning på eksklusjonen.

§ 18. Opplagsplass for ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer av foreningen kan gis tillatelse til å legge sine båter i vinteropplag på foreningens opplagsplass. Jfr. § 15, pkt. 2. Foreningen tar intet ansvar for eventuelle skader påført båter i opplag. Jfr. § 12, pkt. 1. Styret sørger for nødvendig bekjentgjørelse av ikke-medlemmers mulighet for opplagsplass.

§ 19. Båtplass ved salg av båt
1. Medlemmer som avhender sin båt, har ikke anledning til å beholde sin båtplass i havnen om ny båt ikke er anskaffet innen ett år etter avhendelsen. Dispensasjon fra denne bestemmelse kan gis av styret når det foreligger søknad med konkrete opplysninger om nyervervelse av båt.
Om et medlem avhender sin båt skal den nye eieren, om han ikke er medlem av foreningen, fjerne båten fra båtplassen senest fjorten dager etter eierskifte. Om nevnte frist ikke overholdes, kan styret sørge for at båten blir lagt i opplag for ny eiers regning.  Den nye eier kan, mot å betale opplagsleie, legge båten på opplagsplassen i påvente av medlemskap.
2. Medlem som ikke anskaffer ny båt innen ett år går over til hvilende medlemskap. Medlemmet er i perioden fritatt alle plikter, og må betale en årskontingent lik en tiendedel av innmeldingsgebyr. Når medlemskapet igjen aktiviseres, tildeles båtplass iht. § 9 pkt. 1. Generalforsamling 6. mars 1997
Revidert 25. mars 2013.
3. Dersom ett medlem ikke skal sjøsette båten for en sesong, plikter medlemmet å informere styret om dette skriftlig pr brev eller mail innen 1. juni. Dersom medlemmet ikke informerer styret om dette, kan medlemmet pålegges å betale for tapt inntekt til foreningen i form av sommerutleie av båtplass Dersom medlemmet ikke har benyttet båtplassen etter to sesonger opphører medlemskapet, og medlemmet blir slettet. Unntak fra denne regel kan innvilges etter skriftlig søknad til styret.
Revidert 15. mars 2015.

§ 20. Uønskede personer
Havnesjefen bortviser uønskede personer fra havnens område. Om den bortviste igjen viser seg i havnen, gir styret skriftlig beskjed om at vedkommende er nektet adgang til havnen. Om bortvisningen ikke blir respektert inngir styret anmeldelse til påtalemyndigheten med begjæring om at den bortviste må bli tiltalt og straffet.