Vedtekter for Tofte Båtforening – TBF – Revidert 29.03.2022

§1 Foreningen

Foreningens navn er Tofte Båtforening, andelslag med registreringsnummer 976095669. Dens formål er å skaffe medlemmene god og sikker havneplass, samt å fremme medlemmenes mulighet til å holde båt. Foreningen har ikke økonomisk formål utover det å skaffe arbeidskapital til drift, vedlikehold, utskifting av utstyr og administrasjon gjennom foreningens valgte styre. TBF kan, etter vedtak gjennom årsmøtet, delta i andre virksomheter som er formålstjenlig for foreningen.

 

§2 Medlemskap

Foreningen er åpen for alle, men folkeregistrerte i Asker med bostedsadresse på postnummer 3482 Tofte og 3480 Filtvet (gjelder nye medlemskap).

 

§3. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Varsel om årsmøte skal kunngjøres minst 14 dager i forveien, enten gjennom e-post til medlemmene eller ved annonsering på foreningens hjemmeside - www.toftebaatforening.no.
Forslag til årsmøtet må forelegges styret skriftlig senest 15. februar.

Følgende saker behandles på årsmøtet:
a. Valg av møteleder, godkjennelse av innkalling, valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
b. Gjennomgang av styrets beretning for godkjennelse.
c. Årsregnskap og revisjonsberetning
d. Styregodtgjørelse
e. Behandling av innkomne forslag
f. Vedtak av medlemskontingent (plassleie og /eller årskontingent) og innmeldingsgebyr.
g. Budsjett for kalenderåret.
h. Styrets forslag til arbeids og vedlikeholdsprogram for kommende sesong.
i. Valg av tillitspersoner.

Årsmøtet er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte.

 

§4 Valg av tillitspersoner

Styret/tillitspersoner velges på det ordinære årsmøtet for to år av gangen etter følgende modell:

Det ene året velges havnesjef, kasserer, to styremedlemmer hvorav en er dugnadsansvarlig og en er vaktansvarlig, en arrangements-ansvarlig, en revisor og et medlem i valgkomite.

Det andre året velges styreleder, ass. havnesjef, sekretær, to styremedlemmer hvorav en er dugnadsansvarlig, en arrangements-ansvarlig, en revisor og et medlem i valgkomite.

 

§5. Lovendringer og andre forslag

Endring av ordlyd og innhold i vedtektene kan bare skje på det ordinære årsmøtet. Endring av vedtekter krever 2/3 stemmeflertall. Øvrige beslutninger og vedtak skjer ved alminnelig flertall.
Forslag med dypere innhold, og som er relatert til vedtekter og havnereglement, må fremlegges styret innen 15. februar.

 

§6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det.
Slikt forlangende må skje skriftlig til styret og må være tilstrekkelig begrunnet.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst 8 dagers varsel, senest to uker etter henvendelse til styret.

 

§7. Medlemmenes rettigheter

Medlemmene har rett til båtplass etter anvisning fra styret eller den styret bemyndiger til dette.
En forutsetning for tildeling av båtplass er at medlemmet har satt seg inn i og akseptert vedtekter og havnereglement, samt betalt gebyr i.h.h.t. vedtak i årsmøtet.
Tildeling av båtplass skjer på grunnlag av vente/tildelingslister, og i kronologisk rekkefølge. Aktive så vel som hvilende medlemmer har rang foran nye søkere ved søknad om endring av plass/reaktivering av plass.

 

§8. Medlemmenes plikter

Den som disponerer båtplassen (medlem) er forpliktet til å utføre plikttjeneste tilsvarende 15 timer/år. Herunder forstås vakttjeneste/nattevakt, dugnader og annet som blir anmodet av dugnadsansvarlig eller vaktsjef. Det utarbeides særskilte lister for dette hvert år som kunngjøres i forbindelse med årsmøtet.
Pensjonister eller uføre kan, etter søknad, få tilpasset/egnet plikttjeneste.
Ved uteblivelse fra vakt eller dugnad pålegges vedkommende medlem et gebyr. Gebyrets størrelse vedtas på årsmøtet.
Dersom medlem unnlater å utføre sine plikter av praktisk eller økonomisk karakter, kan medlemmet ekskluderes fra foreningen.
Medlemmet er ansvarlig for de personer man inviterer på foreningens område.

 

§9. Båtplassen

Medlemmet disponerer den tildelte båtplassen gjennom året når vedkommendes båt ligger på plassen.
Medlemmet skal holde havnesjefen informert dersom vedkommende ikke skal ha sin egen båt på plassen i sommersesongen. Båtplassen blir da gjenstand for sommerutleie.
Denne avgiften tilfaller foreningen i sin helhet (plikter og plassleie, som beskrevet i §8 ivaretas av medlemmet).
Videre skal båtplassen holdes i orden med hensyn til tauverk, fendere og fortøyningsutstyr.
Plassen kan ikke benyttes dersom båten overstiger den lengden plassen er beregnet for, til tross for at bredden er innenfor. Den maksimale båtlengden settes til 37 fot.
Den som benytter båtplassen, herunder medlem eller leietager av sommerplass, plikter å gjøre seg kjent med foreningens vedtekter, havnereglement og praksis.
Alle leietagere registreres i et eget register med navn, telefonnummer, e-post adresse og bostedsadresse.
TBF`s styre administrerer utsendelse av informasjon, vedtekter og reglement til leietaker sammen med avtale og faktura for forskuddsbetaling av leieperioden.
Dersom et medlem ikke skal sjøsette båten for en sesong, plikter medlemmet skriftlig å informere styret om dette innen 15. april, slik at sommerutleie kan forberedes.

 

§10. Overdragelse av båtplass

Ektefelle/registrert samboer kan overta plassen uten å betale innmeldingsgebyr. Barn kan overta plassen fra foreldre mot å betale halvt innmeldingsgebyr.
Ektefelle eller registrert samboer er automatisk medlem i foreningen og kan representere i styret. Dog kan kun en av partene representere i styret/utvalg eller avgi stemme på årsmøtet.
En forutsetning for gyldig medlemskap er at forfalte avgifter for kalenderåret er betalt.
Medlemskapet er personlig, og barn, foreldre og søsken må ha egne medlemskap.
De medlemmene som har ervervet sin plass i egenskap av nære hytteeiere og som har bostedsadresse utenfor 3482/3480, vil ikke ha anledning til å overføre sin plass til neste generasjon med mindre neste generasjon har bostedsadresse 3482/3480.

 

§11. Båten

Båten skal, enten det er medlemmets egen båt, eller at båten tilhører den som leier plassen for sommeren, være ansvarsforsikret. Båteier skal, på oppfordring av styret, fremlegge dokumentasjon på eierskap og gyldig forsikring. Dette gjelder også for båter i vinteropplag på den plassen TBF disponerer.
Det er ikke anledning til å ha ekstra jolle på vannet i tilknytning til båtplassen.

 

§12. Ansvar og erstatning

Foreningen er ikke ansvarlig for skade på person eller materiell innen foreningens område (ref. §11).
Medlemmet er økonomisk ansvarlig for skader som de direkte eller indirekte måtte forårsake på annet medlems båt, utstyr eller foreningens eiendom. Se havnereglement.

 

§13. Styrets myndighet og plikter

1. Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens lover og reglement, samt de beslutningene som blir tatt på årsmøtene.
2. Styret fremlegger for årsmøtet årsberetning og regnskap i revidert form.
3. Styret fremlegger forslag til neste års budsjett til behandling på årsmøtet.
4. Styret er beslutningsdyktig når minst fem styremedlemmer er til stede. Samtlige styremedlemmer må på forhånd være varslet og gitt anledning til å møte.

 

§14. Inn og utmelding

Søknad om medlemskap sendes styret. Jfr. §2.
I tillegg til innmeldingsgebyr, skal man betale årsavgift for båtplassen samt eventuelle avgifter i.h.h.t. gyldig vedtak av styret. Ref. §15.2
Utmelding må skje skriftlig innen 31. mars. I motsatt fall pliktes årsavgiften betalt for inneværende kalenderår.

 

§15. Kontingent og avgifter

1. Årsavgift og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet. Årsavgiften skal være betalt innen årsmøtet finner sted, og senest 31. mars.
2. Vinteropplagsavgift og midlertidige avgifter, samt eventuelle andre avgifter for ikke-medlemmer, fastsettes av styret.
3. Vinteropplagsavgift for ikke-medlemmer skal betales før opptrekk finner sted.
4. Søknad om avvik/utsettelse av frister relatert til §15 kan sendes styret før forfall.

 

§16. Klager

Klager må være velbegrunnede og sendt styret i skriftlig signert form (e-post/notat/brev).

 

§17. Eksklusjon fra foreningen

Medlemmer som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse eller opptrer på en måte som er til skade for foreningen og dens medlemmer, samt medlemmer som ikke retter seg etter foreningens lover og/eller reglement, kan ekskluderes etter beslutning av styret.
Dog skal vedkommende innen dette skjer få en skriftlig advarsel.
Den ekskluderte kan kreve at styret på første årsmøte innhenter dennes godkjennelse/fullbyrdelse av eksklusjonen.
Slikt krav må være styret i hende innen 15. februar. Hvis slikt krav ikke fremsettes innen nevnte frist, ansees eksklusjonen som endelig.

 

§18. Opplagsplass for ikke-medlemmer

Ikke-medlemmer av foreningen kan gis tillatelse til å legge sine båter i vinteropplag på foreningens opplagsplass. Foreningen tar ikke ansvar for eventuelle skader påført båter i opplag Jfr. §11.

 

§19. Båtplass ved salg av båt

Medlemmer som avhender sin båt, kan ved å betjene sine plikter i.h.h.t. §8 og betale årlig avgift for båtplassen, få en karenstid på inntil fem år på å anskaffe ny båt.
Under karenstiden disponerer foreningen plassen til sommerutleie (ref.§9). Medlem som avhender sin båt og som ikke har til hensikt å beholde den samme plassen, kan gå over i hvilende medlemskap. Medlemmet er som hvilende medlem fritatt for alle plikter, praktiske så vel som økonomiske, men betaler en årskontingent tilsvarende 10% av innmeldingsgebyret. Når medlemskapet igjen aktiveres, tildeles båtplass. (ref.§7)

 

§20. Uønskede personer

Representanter fra styret eller vaktmannskap kan bortvise uønskede personer fra havnens område.

 

Tofte Båtforening
Revidert og vedtatt på årsmøtet 2022