Den 19. mars 1921 møtte 20 menn hos Pettersen Granli på Tofte hvor de enstemmig besluttet å danne en båtforening med den hensikt å skaffe sine medlemmer båtplass og ved å lage den påtenkte båthavn ved forbruksforeningens brygge. Arbeid ved bygging av molo ble satt bort på akkord og skulle være 36 meter lang. Bredde i bunn skulle være 1 meter og topp en 1/2 meter. Det skulle innstøpes fester med 2,75 m mellomrom og det var beregnet plass til 12 motorbåter. Samtidig skulle man lage en 40 m lang trebrygge med landfeste (ut fra der klubbhuset står i dag) og ut til skjæret. Fester med 2,5 m mellomrom ble bestemt, og bryggen skulle ha plass til 18 snekker og prammer. For å få til dette måtte foreningen låne kr. 3000,- i Tofte og Sagene sparebank. Fire av medlemmene stilte seg som låntagere og kausjonister for lånet.

På samme møte 19. mars 1921 ble det laget noen tanker og regler for foreningen. Foreningens navn skulle være Tofte Båtforening og skulle bestå av samtlige båteiere som hadde plass i havnen. Foreningen skulle velge under sine medlemmer en bestyrelse bestående av 7 mann og 2 revisorer. Disse skulle velge seg imellom formann, kasserer og sekretær. Bestyrelsen skulle anvise båtplasser etter vanndybde og båtens størrelse, sørge for det nødvendige vedlikehold, og føre ettersyn med arbeidet under nybyggingen og senere. Likeså skulle bestyrelsen ha oppsyn med trafikken i havna, samt påse at ingen ble forurettet, og fikk nyte sin rett som medlem. Bestyrelsen skulle løse eventuelle tvistligheter upartisk mellom medlemmer. Foreningen skulle avholde generalforsamling minst én gang årlig innen mars måned, hvor det skulle fremlegges årsberetning og revidert regnskap, samt valg av bestyrelse for ett år av gangen. Medlemmene måtte behandle alt tilkommende til foreningen med omtanke og forsiktighet, selv sørge for sine fortøyninger, ta hensyn til sidemann således at disse ikke led overlast på grunn av dårlig og uforsvarlig fortøyning. Medlemmer måtte møte ved hver generalforsamling hvis ikke gyldig grunn til forfall var tilstede og motta valg fra foreningens tillitsmann. Avgifter skulle betales forskuddsvis innen 15. mars hvert år. Hvis ikke avgiften ble betalt innen rett tid ville vedkommende tape sin rett til båtplass, samt som medlem av foreningen. Avsluttende plan ble enstemmig vedtatt av de tilstedeværende.

Samme kveld ble bestyrelsen valgt. Aug. Kristiansen (Kjøpmann), Harald Bakke (Smører), Karl Nilsen (Handelsbestyrer), A. Bjør-- (Arbeider), August Johansen (Arbeider), Karl Frydenlund, H. Strand, revisorer ble K. Svensen og Karl Floberg. Bestyrelsen skulle sørge for å bringe leieforholdene angående brygger og den eventuelle havnen på det rene, samt sørge for at arbeidet kunne bli igangsatt snarest mulig. De valgte igjen sin formann som ble Aug. Kristiansen, kasserer A. Bjør-- og sekretær H. Strand. Nye medlemmer av foreningen måtte betale kr. 5,- for å bli medlem. På generalforsamlingen 8. april i 1923 kom Emil Pedersen inn for A. Bjø--. Nå søkte bestyrelsen Tofte Cellulosefabrikk om støtte til mudring. H.Strand, Karl Nilsen og Karl Floberg skulle ta seg av den jobben. Kostnaden ble tilslutt kr. 1680,-. Harald Bakke fikk fri båtplass i 1926 for arbeid med utbedring av molo. Regnskapet med reparasjon av molo i 1926 ved Hanibal Andersen viste en total utgift på kr. 546,12.

I 1927 var leien for hyttebåter kr. 18,-, motorsnekker kr. 14, ro-snekker kr. 12, prammer kr. 9,-. Tiden gikk og det kom stadig nye medlemmer. På generalforsamling 17.mars 1929 besto daværende bestyrelse av formann Jørgen Askautrud, kasserer Henry Bråten, sekretær Aug. Pettersen, Oskar Wilhelmsen, Åsmund Rask, Charles Olsen og Johan Blåhella Askautrud.

I dag består Tofte Båtforening av omtrent 150 medlemmer. De fleste medlemmene bor på Tofte og Filtvet, noen har hytte i området og enkelte har bosted Drammen eller Oslo. Hos oss finnes alt fra den minste pram til den største havseiler, men motorbåt med sengeplass til kjernefamilien dominerer da Tofte Båtforening fortsatt er en Småbåthavn.