REGLEMENT

§ 1. Kontingenter og avgifter
Se menyene BÅTHAVNA/PRISER og BÅTHAVNA/GJESTER.

§ 2. Generelle bestemmelser
1. Alkoholpåvirkede personer har ikke adgang til å oppholde seg på foreningens havne- eller opplagsområde. Det forlanges til enhver tid hensynsfull opptreden av foreningens medlemmer.
2. Av hensyn til foreningens renomme bør medlemmene under båtturer og seilas opptre hensynsfullt samt bidra til å holde fjorden ren og strandområdene fri for avfall. Revidert 21. mars 2000.

§ 3. Havneplass
1. Havnesjefen anviser havneplass etter styrets beslutning. Forutsetningen for tildeling av plass er at innmeldingsgebyr og plassavgift er betalt. Styret kan til enhver tid beslutte at en båt skal flyttes til en annen plass om dette er hensiktmessig, f. eks om en liten robåt ligger i plass passende for motorbåt. - Styrets beslutning kan innankes for årsmøte. Om et medlem ønsker å bytte båtplass skal styret behandle saken etter skriftlig søknad.
2. For båter som er fortøyd i fortøyningsbommer/utriggere skal det benyttes gummistrikker (ikke fjærer da disse lager støy). Dette sparer både egen båt og båtforeningens utstyr for unødvendige belastninger/slitasje. Det skal alltid brukes fendere mot nabobåtene.  Angående eventuell erstatning vises til lovens § 12, pkt. 2. Revidert 21. mars 2000.
3. Medlemmene må sørge for å holde sin båt lens for vann og ellers i god stand.
4. Fortøyninger, tauverk og annet utstyr må ikke anbringes på bryggene slik at det kan medføre fare eller sjenere trafikken.
5. Avfall legges i avfallscontainere.
6. Ved ut- og innkjøring av havnen skal det kjøres med sakte fart, og ellers utvises forsiktighet.
7. Ungdom under 15 år har ikke adgang til å føre båt innenfor havneområdet.
8. Medlemmene plikter for øvrig å rette seg etter de anvisninger som gis av havnesjefen (Styret).
9. Maksimum lengde på båter i havna er 37 fot. Revidert 21. juni 2016

§ 4. Vinteropplagsplass
1. Vinteropplagsplass blir anvist av havnesjefen eller havnesjefassistent.
2. Dersom det er båter som står i opplag etter 15. mai, eller som står i veien for andre båter, kan havnesjefen pålegge eier av båten at denne flyttes, også ut av Tofte Båtforenings område. Dersom eier ikke fjerner båten, kan båten bli fjernet av styret for eiers regning.
3. Tekkmaterialer, underlag og materialer til forsvarlig avstøtting av båtene må medlemmene holde selv, og fjerne etter bruk.
4. Vintertekking må festes forsvarlig slik at nabobåter ikke skades.
5. Under oppussing skal søppel og avfall fjernes etter hvert, og anbringes i søppelcontainer. Når båten settes på vannet skal plassen ryddes.
6. Det må under oppussing vises hensynsfullhet overfor andre båter, f.eks. ved sliping o.l.
7. Ved bruk av strøm til vinteropplag (fra oktober til april) skal foreningens strømmålere benyttes. Dette gjelder om båten ligger på land eller vann. Disse utleveres ved henvendelse til styret mot betaling av depositum. Kun godkjente skjøteledninger for utendørs bruk skal benyttes. Revidert 20. mars 2012