Havnereglement for Tofte Båtforening – TBF – www.toftebaatforening.no

1. Båtplass anvises av foreningens styre. Dersom et medlem fjerner sin båt for sesongen eller deler av sesongen i form av salg, opplag eller annet, skal havnesjefen umiddelbart varsles om dette. Se ellers vedtekter. Båtplassens bredde beregnes ut fra senter på utliggere.

2. Alle kontingenter og avgifter for året skal innbetales senest på faktura-forfallsdato.

3. Medlemmer og andre båteiere plikter å holde forsvarlige fortøyninger og fendere. Dersom et medlem eller en båteier ved uforsiktighet forvolder skade på TBFs eiendom, plikter vedkommende å erstatte skaden fullt ut.

Hvis ikke partene blir enige om skadens størrelse, treffer styret tiltak for å få skyldspørsmålet og skadens størrelse avgjort av upartiske skjønnsmenn. Omkostninger til dette påløper den skjønnet går imot.

Forvoldes skade av noen som ved anledning benytter båt med medlemmets tillatelse, eller av noen i hans følge, blir medlemmet likevel den erstatningspliktige. Medlemmet hefter for omkostningene.

4. Det er enhver båteiers plikt å holde plassen, brygge og opplagsplass fri for avfall og løse gjenstander. Alt avfall skal kastes på anvist sted. Oljeholdige gjenstander, maling, bunnstoff, filtre og spillolje skal deponeres i container for brannfarlig avfall og oppsamling av olje.

5. Alle båter, samt materiell og avfall, skal være fjernet fra vinteropplagsplass innen 15. mai. Styret kan, ved særlige tilfeller, forlenge denne fristen. En forlengelse av fristen kunngjøres da ved oppslag i havna. Tilgjengelighet på vann avhenger av varslet utetemperatur. Havnesjefen og hans assistent avgjør når vann skrus på/av for året.

6. Tofte Båtforening bærer ikke ansvar for skade eller tap oppstått under utførelse av arbeider/opphold på foreningens eiendom. Dersom det skulle bli en skade på medlemmets båt grunnet feil eller mangler ved bryggeanlegg o.l., vil medlemmet selv bære ansvar for sin båt og eventuell kostnad for utbedring av båten. Se ellers vedtekter.

7. Dersom et medlem eller annen person som ferdes på foreningens eiendom oppdager feil eller mangler ved anlegget, skal det straks meldes fra til styret.

8. Søylekran kan kun opereres av personer som har gjennomgått kvalifisert opplæring på krana, eller som har gyldig kranførerbevis. Se eget reglement for bruk av søylekran i kranbua.

9. Havnereglementet gjelder også for de båtene som ligger i gjestehavnen. Avgifter for å ligge i gjestehavnen, betalingsmåter og gjesters rettigheter finnes på eget oppslag i gjestehavnen.

 

For øvrige forhold refereres det til TBF-vedtekter. Disse ligger ute på våre nettsider, www.toftebaatforening.no/omoss/vedtekter.

TBF – Styret 2022